Sammendrag

Som en følge av pålegg fra Miljødirektoratet fiskk Statkraft gjennomført gytefisktellinger i Kobbelvvassdraget i 2018 og 2019. Registreringene skulle utføres i to omganger for å fange opp gytingen hos både sjøørret og laks.

Den lakseførende delen av vassdraget utgjøres av Kobbelva, som er utløpselva fra Kobbvatnet, og innløpselva Gjerdalselva. Her kan anadrom fisk via en fisketrapp vandre opp til Troforsen. Innløpselva er langt kaldere enn utløpselva, og gytetidspunktene er derfor ulike mellom elvene. Dette, sammen med at registreringene i Kobbelva avhenger av driften i Kobbelv kraftverk, og at innsjøen skaper en usikkerhet for hvor stor andel av gytebestandene som oppholder seg i elvene, gjør at registreringene blir usikre og må oppfattes som klare minimumstall.

Det ble registrert 40 og 72 laks, hhv. i 2018 og 2019. Tilsvarende ble det registrert 192 og 290 sjøørreter. Registreringene av laks tilsier at gytebestandsmålet for laks ikke ble oppfylt noen av årene (hhv. 31 % og 73 %). Beskatningen på laks var høy, og ikke i samsvar med manglende måloppnåelse begge årene. Det er ikke grunnlag for samme vurdering for sjøørretbestanden, i og med at det ikke er utarbeidet gytebestandsmål for sjøørret. Imidlertid var beskatningen på sjøørret trolig noe høy, spesielt i 2018, selv om en tar hensyn til at våre registreringer representerer minimumstall.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Vidar Bentsen