Sammendrag

Drivtelling av gytefisk i Saltdalselva med lakseførende sideelver i 2017 viste at det var til sammen 580 villaks i vassdraget. Tilsvarende eller lavere antall laks er kun registrert to tidligere år. Beregnet innsig har kun vært lavere i ett år. Beregnet gytebiomasse utgjorde 1475 kg, og tilsvarte en måloppnåelse på 62 % måloppnåelse. Beregnet gytebestand har imidlertid ligget godt innenfor intervallet for gytebestandsmålet (1193-3578 kg) i alle årene som det er gjennomført gytefisktelling i vassdraget. I 2017 var det registrerte innslaget av rømt oppdrettslaks under gytefisktellingen 0,5 %. Beregnet innslag av rømt oppdrettslaks i sportsfiske beregnet fra fiskernes visuelle kategorisering var 2,9 % blant avlivet laks, men kun 0,6 % i den totale sportsfiskefangsten (avlivet +gjenutsatt). Det ble fanget og avlivet kun 138 laks i 2015, mens det ble fanget og gjenutsatt 557 laks. Dette innebærer at så mye som 93 % av laksen som ble registrert under gytefisktellingen kan ha vært gjenutsatt laks, men tar man høyde for at noe av den gjenutsatte fisken dør er det sannsynlig at opp mot 80 % av laksen registrert ved drivtelling var gjenutsatt fisk.

Vår gjennomgang av resultater fra årene med drivtellinger og av fangststatistikk for samme periode gir ikke grunnlag for å anta at valgt forvaltningsregime er årsaken til utviklingen i laksebestanden i Saltdalsvassdraget. Derimot finner vi det sannsynlig at vannføringsforholdene de enkelte årene kan være styrende for hvor mye fisk som produseres i elva. Dette fjerner imidlertid ikke behovet for å finne en forvaltningsmodell som på best mulig måte bidrar til å optimalisere produksjonen i elva. Vi lanserer et forslag om sonevis forvaltning, med streng regulering av fiske i de delene av vassdraget der bonitering viser at de beste oppvekstområdene ligger.

Det ble registrert bare 1652 sjøørret i vassdraget i 2017, og det ble avlivet kun 251 sjøørret under sportsfisket. Innsiget var dermed 1903 sjøørret, og har ikke vært lavere i løpet av de ni årene som det er utført gytefisktelling. Gjennomsnittlig antall sjøørret for årene 2009-2013 og 2014-2017 har falt med 59 %, 42 % og 37 % for hhv. sjøørret mellom 1-3 kg, 3-7 kg og større enn 7 kg. Antall gytefisk av sjøørret har blitt redusert med om lag 15 % hvert av de siste tre årene. Det bør følgelig rettes et stort fokus på forvaltningen av sjøørretbestanden, og vi anser fortsatt det i stor grad uregulerte fisket i sjøen som en «ikke-stabilisert» bestandstrussel.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg / Sondre Bjørnbet / Vidar Bentsen / Vemund Gjertsen