Sammendrag

Fjellområdene mellom Glomfjord og Sundsfjord i Nordland er betydelig påvirket av utbygginger i forbindelse med Statkrafts vannkraftproduksjon. Statkraft har gjennom mange år blitt pålagt å sette ut fisk i reguleringsområdet til Glomfjord kraftverk, og fiskebiologiske undersøkelser har tidligere vist at utsettingene av fisk fortsatt var nødvendige i noen innsjøer, mens fisketettheten var for høy i andre. Mens utsettingspålegget i Øvre Navervatn ble slettet, ble påleggene for Namnlausvatn, Sandvatn, Svalvatn og Øvre Glomvatn opprettholdt. For å utøve god forvaltning av fiskebestander er oppdatert kunnskap svært viktig, spesielt der hvor det gjennomføres kultiveringstiltak. Fiskesamfunnet i de fire innsjøene som det fortsatt settes ut ørret i, ble sist undersøkt for 16-17 år siden, og effektene av og behovene for fiskeutsettinger er dermed uklare. Statkraft besluttet derfor å gjennomføre prøvefiske i disse innsjøene høsten 2015, samt å befare omliggende elver og bekker i 2016.

Prøvefisket viste at fisketetthetene generelt var lave i alle de undersøkte innsjøene, at ørreten vokser relativt sakte men at kvaliteten på fisken gjennomgående er god. Undersøkelsene viste i tillegg at fra 18 til 100 % avl ørret som ble fanget var fettfinneklipte, dvs. at de var blitt satt ut fra et settefiskanlegg. Befaringene av elver og bekker rundt innsjøene underbygde denne observasjonen, ved at gyte- og oppvekstarealer er marginale eller manglende. Undersøkelsene viste dermed at det fortsatt er et behov for fiskekultivering dersom fisketilbudet skal opprettholdes i disse innsjøene.

Statkraft har en langsiktig plan for fiskekultivering som tar utgangspunkt i at oppdatert kunnskap skal ligge til grunn for tiltak, og at tiltak skal skje i samsvar med de anbefalinger og retningslinjer som til enhver tid foreligger fra forvaltningsmyndighetene. Undersøkelsene på Glomfjordfjellet i 2015 og 2016 viser at det foreligger et klart behov for videre fiskekultivering. Dagens praksis med fiskeutsettinger, basert på settefisk fra et anlegg som verken benytter stamfisk som har lokal tilhørighet til Glomfjordfjellene eller som ligger i rimelig nærhet til utsettingsområdene, er i liten grad i tråd med moderne retningslinjer for fiskekultivering. Ut fra ønsket praksis underbygger undersøkelsene i 2015 og 2016 behovet for så se på mulighetene for å erstatte dagens utsettingspraksis med tiltak som i større grad tar hensyn til eventuelle lokale fiskebestander.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Hans Fredhult / Tor Næss