Sammendrag

I Storvatnet og Sildhopvatnet er vannstanden regulert for å sikre stabil og sikker vannforsyning til to av settefiskanleggene til Nordlaks Smolt AS. Selv om reguleringshøyden er relativt lav i begge innsjøene, ønsker Smolten AS å overvåke status for fiskebestandene, for å ha muligheten til å vurdere om reguleringene påvirker fiskesamfunnene på en uønsket måte.

Det ble derfor utført prøvefiske i Storvatnet og Sildhopvatnet høsten 2017, og i tillegg ble det utført enkle registreringer i elvene nedstrøms Storvatnet. Undersøkelsene viste at det er gode bestander av ørret i begge innsjøene, og spesielt i Sildhopvatnet vokser fisken bra. I Sildhopvatnet var det også røye, men ørreten dominerte i strandsonen. Både Storvatnet og Sildhopvatnet har fiskebestander som bør tilby et helt greit fisketilbud. I utløpselva fra Storvatnet ble det påvist laksunger helt opp til innsjøen, men tetthetene av både laksunger og ørretunger er lave både i Storvasselva og Sagelva.

Sildhopvatnet ble også undersøkt i 2010, og den nye undersøkelsen i 2017 viser at vekst og kvalitet hos både ørret og røye er uforandret. Røyebestanden er i dag større enn i 2010, mens ørretbestanden derimot har gått litt tilbake. Sildhopvatnet er en «typisk» røye-sjø, dvs. relativt drådyp med store dypområder, og dersom resultatet fra 2017 er en indikasjon på en dreining mot røyedominans, kan veien være til overtallighet i røyebestanden være kort. Vi anbefaler derfor at innsjøen undersøkes med få års mellomrom i tiden fremover, slik at tiltak for å motvirke en utvikling mot overtallighet kan vurderes på et tidlig stadium.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen