Sammendrag

Som et ledd i arbeidet med vanndirektivet var det et behov for kunnskap om status for fiskebestandene i regulerte innsjøer i Lofoten. Med bakgrunn i overvåkingsbehov beskrevet av Fylkesmannen i Nordland, og gjennom dialog med Vannområde Lofoten, påtok Lofotkraft Produksjon As seg det økonomiske ansvaret for å utføre undersøkelser i 2017 i ni ulike reguleringsmagasiner og innsjøer påvirket av reguleringsinngrep.

De to regulerte sjøene i Kvitforsvassdraget; Øvre og Nedre Kvitfossvatn, er begge ganske brådype botnsjøer uten gytemuligheter på innløpsbekkene. Siden begge har brukbare ørretbestander, må reproduksjonen sannsynligvis foregå på grunnvann som trenger inn i innsjøene. Øvrevatnet hadde best bestand, men Nedre er også absolutt godkjent. I mellom de to regulerte sjøene ligger det to grunne tjern som også gir brukbare fiskemuligheter, men fisken her er ikke av samme kvalitet som i de regulerte sjøene. Svartvatnet er en regulert innsjø som ligger ovenfor Svolværvatnet, og denne botnsjøen hadde en noe for tett ørretbestand, hvor det med fordel skulle fiskes mere. Svolværvatnet har i dag gode bestander av sjøørret og sjørøye, men ørretbestanden er begrenset av gytearealet på utløpselva. Vatn 290 og Austre Nøkkevatn er overført fra nedslagsfeltet til Svolværvassdraget til Kongsvatnreguleringen. Vatn 290 hadde en grei ørretbestand, mens A. Nøkkvatn hadde en noe bedre ørretbestand, pluss en ok røyebestand. I Store og Lille Kongsvatn hadde begge overtallige røyebestander, noe som også går utover ørretbestandene. For å få en bedre tilstand, bør tynningsfiske i røyebestandene vurderes. Solbjørnvatnet har en ørretbestand som hovedsakelig er basert på utsettinger, og utsettingene ser ut til å fungere etter hensikten. Bestanden er passende tett, og kvaliteten på fisken er bra.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Morten Halvorsen