Sammendrag

Høsten 2018 gjennomførte vi gytefisktellinger i Munkelva, Sandneselva, Karpelva og Grense Jakobselv, alle i Sør-Varanger. I Sandneselva ble hele lakseførende strekning undersøkt, og vi fant at gytebestandsmålet for elva ble oppfylt med god margin (154 % måloppnåelse). Imidlertid var beskatningen i elva lav i 2018, og det høstbare overskuddet var ikke stort. I de tre øvrige elvene ble kun deler av lakseførende strekning undersøkt. I Munkelva ble øvre halvdel av elva kontrollert, og det ble her observert så mye laks at gytebestandsmålet ble oppfylt (159 % måloppnåelse). Med tanke på at det også sto mye laks i den nedre delen av elva, var det et godt høstbart overskudd i elva. I Karpelva undersøkte vi 12 av totalt 17 km lakseførende strekning, og observerte et antall laks som tilsvarte en gytebestandsmåloppnåelse på 68 %. Når det knapt ble fanget laks i elva i 2018 viser denne registreringen at tilstanden til laksebestanden i elva ikke er god. I Grense Jakobselv ble 30 av en totalt 36 km lang lakseførende elvestrekning undersøkt. Antall observert laks tilsvarte en gytebestandsmåloppnåelse på 161 %, og legger vi til en antatt forekomst av laks i den øvre strekningen som ikke ble undersøkt var trolig gytebestanden dobbelt så stor som det fastsatte gytebestandsmålet. Fangsten i elva i 2018 var noe lavere enn gjennomsnittet for de foregående 20 årene, og elva hadde tålt et noe større uttak av laks i 2018. Imidlertid vurderes det gjennomsnittlige årlige uttaket av fisk som noe høyt, og bør ut fra en føre var tilnærming reduseres noe i årene fremover.

Det var tynne bestander av sjøørret i Karpelva og Grense Jakobselv, mens bestandene var litt større i Sandneselva og Munkelva.

Vi observerte lite pukkellaks i de undersøkte elvene i 2018. I Karpelva ble det ikke registrert pukkellaks, mens vi observerte ett individ i Sandneselva. I Grense Jakobselv observerte vi fire individer. Vi observerte en pukkellaks i Munkelva, men i og med at vi kun undersøkte den øvre delen av elva kan vi ikke konkludere at det var svært lite pukkellaks i elva.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg / Vemund Gjertsen / Vidar Bentsen