Sammendrag

Gjennom to konsesjoner kan Austerdalselva utnyttes til kraftproduksjon, og det er satt krav om minstevannføring gjennom de tilhørende manøvrerings-reglementene. I 2016 konkluderte NVE at Nordkraft Magasin AS / Nordkraft Produksjon AS har brutt kravene til slipp av vann ihht. manøvreringsreglementet i periodene 1983- 2009 og 2009-2010. NVE viser til at; «Vassdragets bestand av laks vurderes som tapt eller kritisk truet, mens sjøørret vurderes som sårbar. Sannsynlig årsak er manglende slipp av minstevannføring over mange år». NVE ba derfor regulanten om å foreslå undersøkelser som kunne dokumentere status og mulige avbøtende tiltak for de anadrome fiskebestandene i elva.

Gjennom kartlegging av vannføringer, vannhastigheter og temperaturer, samt bonitering av elva, ungfisk- og gytefiskregistreringer har tilstanden i elva blitt dokumentert. Austerdalselva fremstår som ei stri elv, med noe lave temperaturer og en elvebunn med lite skjul for ungfisk. Både laksebestanden og sjøørretbestanden i elva er tynne, og gjenspeiler beskaffenheten av elva. Til tross for at en stor andel av det naturlige nedbørsfeltet er overført mot Sørfjordvassdraget, fremstår elva fortsatt som stri, og selv på lave vannføringer (1-1,5 m3 /s) er vannhastighetene i store deler av elva helt i ytterkant av eller utenfor dokumenterte preferanseverdier for både laks- og ørretunger. Det kan derfor fremstå som et paradoks at fiskebestandene i elva omtales som betydelig negativt påvirket av reguleringsinngrepene. Det mangler i tillegg dokumentasjon for at fiskebestandene på noe tidspunkt har vært vesentlig mer tallrike tidligere enn det de er i dag.

For å styrke fiskeproduksjonen i elva er det helt nødvendig å utføre tiltak som reduserer vannhastighetene. Vi foreslår at dagens slippkrav revideres, og at vannslippene gjennom seinsommer og høst reduseres. Vi foreslår også at det slippes vann samtidig med smelteflom på for-sommeren, slik at flommen får størrelse sammenlignbar med uregulerte flommer i elva. Økt vintervannføring kan også være et aktuelt tiltak. Tapping fra Gammelofvatnet bør unngås gjennom sommeren og høsten, i og med at dette representerer en tilførsel av svært kaldt vann til Austerdalselva.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen