Sammendrag

Høsten 2016 gjennomførte vi kartlegging av innslaget av rømt oppdrettslaks og planla utfiskingstiltak i 12 elver, fra Møre og Romsdal i sør til Troms i nord. Oppdraget ble gitt av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). Vassdragene fordelte seg med tre i Troms, tre i Nordland, ett i Nord-Trøndelag, to i Sør-Trøndelag og tre i Møre og Romsdal.

Overvåkingen, i form av drivtelling og videoovervåking i fisketrapper viste at innslaget var høyere en tiltaksgrensene på 4 % eller 10 % i tre av vassdragene. Gjennom utfiskingstiltak i form av undervannsjakt, ble all observert rømt oppdrettslaks tatt ut i to av disse elvene, mens innslaget forble høyere enn den nedre tiltaksgrensen etter de gjennomførte utfiskingstiltakene i det siste vassdraget. For dette vassdraget er det foreslått av eventuell overvåking av innslag av rømt oppdrettslaks i fremtiden skjer i en fisketrapp, og at eventuelle utfiskingstiltak primært innrettes mot fisketrappa.

I de 9 øvrige undersøkte elvene/vassdragene var innslaget av rømt oppdrettslaks, beregnet etter drivtelling, fra 0,5 til 3,2 %. Utfiskingstiltak ble gjennomført i 7 av disse elvene, men kun i en av elvene ble all observert oppdrettslaks tatt ut. I Målselvvassdraget og Namsenvassdraget ble uttaksfisket utført gjennom et rettet stangfiske. På grunn av store totalbestander i disse to vassdragene hadde imidlertid dette uttaket av rømt oppdrettslaks liten innvirkning på beregnet innslag av oppdrettslaks i totalbestandene.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg