Sammendrag

Drevvatnet er en del av et lakseførende vassdrag, som i 1980 fikk påvist forekomst av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Som et smittebegrensende tiltak ble en fisketrapp ved Forsmoen stengt, og mens laksebestanden avtok og etter hvert ble kategorisert som utryddet på midten av 1990-tallet, så ble sjøørret sluppet gjennom fisketrappa for å ta vare på bestanden.

I seinere år har den lokale forvaltningen av vassdraget blitt mer aktiv, og det er blant annet utarbeidet en driftsplan for vassdraget. For å styrke grunnlaget for en fremtidig forvaltning av Drevvatnet var det derfor et ønske om å gjennomføre et nytt prøvefiske i innsjøen.

Resultatene av et prøvefiske utført 15-16. september 2019 viste at røyebestanden fremsto relativt uendret sammenlignet med forrige prøvefiske i 2008. Ørretbestanden var derimot mer tallrik i 2019 enn i 2008, og stort sett all ørret større enn 30 cm var sjøørret. Dette skiller resultatet fra 2019 klart fra funnene i 2008, da det knapt ble fanget fisk større enn 25 cm.

Basert på resultatene fra undersøkelsen i 2019 finner vi ikke at det er behov for noen form for kultiveringsfiske. Tetthetene av fisk er ikke høye, og generelt er tetthetene av røye svært lave, og vår vurdering er at det ikke er et reelt konkurranseforhold som f.eks påvirker ørretbestanden (sjøørret) negativt.

Selv om overvåkingen av oppvandring gjennom fisketrappa viser at det det er en relativt stor sjøørretbestand i vassdraget, og at det også er en del laks, kan vi gjennom vårt prøvefiske ikke se at tetthetene av sjøørret i innsjøen tilsier at bestanden skal utsettes for økt beskatning.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen