Sammendrag

Fjordsmolt AS hadde 30. juni 2019 en rømmingshendelse fra sitt settefiskanlegg innerst i Grovfjorden. Rømmingen oppsto i forbindelse med intern flytting av fisk, og Fiskeridirektoratet mottok melding om at vel 217.000 settefisk hadde rømt. Fjordsmolt AS iverksatte gjenfangstfiske umiddelbart etter hendelsen, og gjenfanget nær 105.000 fisk i løpet av de to første ukene etter rømmingshendelsen.

Overvåking i en kraftverkskanal og -tunell som munner ut i sjøen rett ved siden av settefiskanlegget, i flere bekker i nærheten av settefiskanlegget høsten 2019 og våren 2020 dokumenterte at lite, om noe settefisk oppholdt seg i disse områdene. Et overvåkingsfiske med garn på vår/forsommer 2020 i ytre del av det indre fjordbassenget i Grovfjorden ga ingen fangst av laksesmolt. Det var dermed trolig lite rømt settefisk som overvintret i ferskvann.

Basert på analyser for sjøvannstoleranse er det sannsynlig at ca. 5 % av den rømte settefisken tålte et opphold i sjøvann. Etter justering av omfanget av rømmingen, basert på opptelling av fisk i forbindelse med sortering av gruppen som det rømte fisk fra, var det om lag 75.000 settefisk som det ikke ble gjort rede for, og blant disse kan det ikke utelukkes at ca. 3.500 individer (5 %) tålte sjøvann. Det kan derfor ikke utelukkes at noen av disse individene smoltifiserte i løpet av seinsommeren, og forlot fjordsystemet. Til tross for at høst-smolt har lav overlevelse til gytemoden fisk, skal det ikke utelukkes at en del individer vil overleve og vende tilbake til elver i regionen i årene 2020-2022.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen