Sammendrag

I slutten av september varslet Mowi AS om mulig rømming fra to lokaliteter, Voldnes og Rønstad i sørlige del av Møre og Romsdal. Ved opptelling konstaterte Mowi AS at 2.100 oppdrettslaks med en gjennomsnittsvekt på 1,9 kg hadde rømt fra lokaliteten Voldnes, mens opptellingen viste et overskudd av fisk i merden på lokaliteten Rønstad. Fiskeridirektoratet påla Mowi AS å gjennomføre overvåking i syv ulike elver, der seks av elvene lå i relativt kort avstand fra rømningslokaliteten. I tillegg valgte Fiskeridirektoratet å iverksette egen overvåking gjennom løpende rammeavtaler for overvåking og uttak ved rømninger med ukjent opphav.

Generelt ble det registrert lave antall rømt oppdrettslaks oppe i de undersøkte elvene, mens det i noen av elvene ble observert mye rømt oppdrettslaks i elvemunningene. Med noen få unntak ble all observert oppdrettslaks i elvene avlivet, og de øvrige oppdrettslaksene forlot elva i løpet av kontrollen. Resultatet var at det ikke sto rømt oppdrettslaks igjen i de undersøkte elvene under gytetiden for villaksen.

Oppdrettslaks som oppholdt seg i munningsområdene var ikke mulig å drive uttak av gjennom undervannsjakt. Her var lokal aktivitet fra elveeierlag (stang- og garnfiske) mer hensiktsmessig, og gjennom avtaler Mowi inngikk med Ørstaelva, Fyrdselva og Stordalselva ble 118 oppdrettslaks fisket ut og avlivet.

Det aller meste av den observerte oppdrettslaksen, både i elvene og i elvemunningene, var små, og et fåtall av de observerte individene var større enn snittvekten for fisken som rømte fra Mowi AS. Spesielt i nordre del av overvåkingsområdet var andelen av oppdrettslaks under ett kilo høy, noe som åpner for muligheten for at det var også hadde vært en rømming med ukjent kilde.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Vidar Bentsen / Sondre Bjørnbet / Anders Lamberg