Sammendrag

Drivtelling av gytefisk i Saltdalselva med lakseførende sideelver i 2019 viste at det var til sammen 849 villaks i vassdraget, og tilsvarende høyt antall laks har blitt registrert i fem av de ni foregående årene med drivteling. I 2019 ble ikke en fire kilometer lang strekning nederst i Saltdalselva undersøkt på grunn av utvasking av leire og dårlig sikt. Dersom vi tar høyde for mulig forekomst av laks på denne strekningen kan antall laks i elva ha vært blant de høyeste som er registret siden drivtellingene startet i 2009. Gytebestandsmålet var imidlertid ikke tilsvarende høyt sammenlignet med øvrige år, noe som skyldtes få storlag i gytebestanden. Det var få storlaks, til tross for de nye fangstbegrensningene med utsetingsplikt for mellom- og storlaks.

Det ble registrert relativt mange oppdrettslakser i elva høsten 2019, og innslaget ble beregnet til 2,4 %. Dette er det høyeste innslaget som er berenet ut fra drivtellingene i vassdraget. Det ble kun fanget tre oppdrettslakser under sportsfisket, og beskatningsraten var uvanlig lav. Dette indikerer at innsiget av rømt oppdrettslaks til elva kan ha kommet i etterkant av sportsfiskesesongen.

Det ble registrert bare 1471 sjøørret i vassdraget i 2019, og selv om mulig forekomst av sjøørret på strekningen som ikke ble undersøkt tas med i beregningen, så har det ikke blitt registrert så få sjøørret i vassdraget tidligere. Den negative utviklingen i sjøørretbestanden befester seg dermed, og det er spesielt blant de to største størrelsesgruppene at reduksjonen er markant.

En sammenstilling av beregnede tettheter av lakseegg og sjøørretegg fra alle årene med drivtellinger viser at tetthetene av sjøørretegg er høyere enn tetthetene av lakseegg i hovedelva. På de fleste elvestrekningene utenfor hovedelva er det høyest tetthet av lakseegg. Fremstillingen viser at fordelingen av gytefisk av laks og sjøørret er relativt lik gjennom hele vassdraget, dvs. at soner med høy tetthet av lakseegg også har høy tetthet av sjøørretegg. Dette indikere at artene kan konkurrere om plass i vassdraget, og at utviklingen for fiskebestandene i større grad bør ses i sammenheng.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg / Vemund Gjertsen / Sondre Bjørnbet / Vidar Bentsen