Sammendrag

Mollesjohka, en sideelv til Reisaelva, har redusert vannføring som et resultat av overføring av deler av nedbørsfeltet mot Ábojávri . Den nedre delen av Mollesjohka er lakseførende, og Miljødirektoratet påla Kvænangen Kraftverk AS å utføre fiskefaglige undersøkelser i tråd med miljødesignmetodikk i løpet av 2019. Norsk institutt for naturforskning og Ferskvannsbiologen ble tildelt oppdraget, og utførte nødvendige nye registreringer i elva på seinsommeren 2019.

Det ble gjennomført ungfiskregistrering, kartlegging av gyteområder, mesohabitat og substrat, samt utført målinger av skjul (hulrom i substratet). Disse registreringene ble kombinert med eksisterende vannføringsdata og analyser fra hydrologiske undersøkelser, og samlet dannet dette bakgrunn for en analyse i henhold til miljødesignmetodikk.

Tilgangen på egnede gyteområder ble identifisert som en moderat flaskehals, og kan ha en bestandsreduserende effekt ved å regulere bestanden av anadrom fisk på yngelstadiet. Tilgangen på skjul er lav, men er ikke vurdert som en flaksehals for fiskeproduksjonen.

Vintervannføring er vurdert som en liten flaskehals, da et av to områder med påvist gyteaktivitet kan påvirkes negativt gjennom vannføringsreduksjonen. Under sommervannføring vil vannføring og vanndekt areal kun ha betydning for fiskeproduksjonen i tørre år. Vi finner ikke grunnlag for å anbefale avbøtende tiltak.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Martin-A. Svenning