Sammendrag

Kildalselva i Nordreisa kommune, Troms fylke, er regulert til kraftproduksjon, og Miljødirektoratet ga i 2019 Ymber Produksjon AS pålegg om å gjennomføre undersøkelser på den 16 km lange lakseførende strekningen fra kraftverket og ned til samløpet med Reisaelva. Hovedmålsettingen med undersøkelsen, gitt i henhold til miljødesignmetodikk, var å identifisere flaskehalser for produksjon av anadrom laksefisk.

Habitatkartlegging, hulromsmålinger og hydrologisk variasjonsanalyse, samt registrering av ung og voksen fisk, ble utført høsten 2019, mens beregning av vanndekte arealer ved ulike vannføringer ble utført i 2020. Habitatkartleggingen, i form av mesohabitatkartlegging, målinger av skjul og beskrivelser av substrat, samt egnede gyteområder, avdekket ingen klare flaskehalser for fiskeproduksjon langs den lakseførende strekningen. En hydrologisk variasjonsanalyse viste også at det generelle vannføringsregimet i elva neppe representerer en stor flaskehals for fiskeproduksjonen, mens stans og/eller utfall i kraftverket kan føre til tørrlegging og innfrysing av gytegroper på vinterstid.

Registreringene av ungfisk og voksen fisk avdekket at elva har svært lav fisketetthet, og kan vurderes som tilnærmet fisketom, noe som også støttes av tidligere undersøkelser.

Selv om det generelle vannføringsregimet ikke anses som spesielt negativt for fiskeproduksjonen, inntrer tidvis korte stans og/eller utfall årlig i kraftstasjonen, som oftest i vinterhalvåret. Spesielt den øvre halvdelen av elva får da redusert vannføring, og blir i verste fall tørrlagt når kraftverket stanser. Denne elvestrekningen innehar også de potensielt sett viktigste gyte- og oppvekstområdene for anadrome laksefisk. Stans og/eller utfall i kraftverket medfører derfor en betydelig risiko for tørrlegging og innfrysing av gytegroper vinterstid. Dette gir følgelig lav eller ingen gytesuksess og vurderes derfor som en betydelig flaskehals for fiskeproduksjonen i Kildalselva. Vi vurderer etablering av omløpsventil som et mulig tiltak for å redusere den negative påvirkningen fra kraftverket. For å styrke vurderingsgrunnlaget anbefaler vi at det etableres overvåkingskamera («viltkamera», time-laps fotografering) gjennom vinteren ca. 1-2 km nedafor kraftverket og 1-2 km oppstrøms Kildal bru.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Knut Langeland / Martin-A. Svenning