Sammendrag

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i Ranaelva allerede i 1975, og først i 2003 og 2004 ble elvene i Rana-regionen brakklagt gjennom rotenonbehandlinger for å utrydde lakseparasitten. En aktiv reetablering av laksebestanden i Ranaelva ble startet i 2005, og overvåking av både ungfisk og voksen fisk viste de neste åtteni årene at laksebestanden ble godt reetablert i elva. Dessverre ble lakseparasitten påvist på laksunger i elva på nytt i 2014, og elva ble derfor behandlet med rotenon nok en gang høsten 2014 og høsten 2015. I 2016 startet dermed reetableringsarbeidet for laksebestanden opp på nytt igjen.

Statkraft Energi AS er gjennom nye pålegg fra Miljødirektoratet pålagt å overvåke fiskebestandene i Ranaelva i perioden 2016-2020. I denne rapporten oppsummerer vi resultater fra overvåkingen av ungfisk og voksen fisk av laks og ørret som ble gjennomført i 2019.

Målet for reetableringsarbeidet i Ranaleva er en laksebestand som oppfyller gytebestandsmålet og har et høstbart overskudd. I 2019 ble gytefisktellingen utført under svært gode forhold, og det ble observert til sammen 788 laks i elva. Dette tilsvarte en gytebiomasse på nær 1500 kilo. Gytebestandsmålet for elva er satt til 1222 kilo, noe som innebærer at måloppnåelsen ble vel 120 % basert på faktiske observasjoner av fisk. Laksen ble i 2019 observert langs en større del av elva enn tidligere år, noe som trolig vil reflekteres i ungfiskfangstene i årene fremover.

Gytefisktellingen ble i 2019 utført tidlig i oktober, og sammenfalt med gytetiden for sjøørret. Det har ikke blitt registrert tilsvarende antall umodne sjøørreter i elva tidligere, og antall gytefisk var relativt lavt men likevel sammenlignbart med status ved samme tidspunkt i forrige reetableringsrunde. Mye umoden fisk tilsier en betydelig økning i antall gytefisk de kommende årene.

Ungfiskregistreringene i 2019 viste at tetthetene av laksunger er gode på de øvre stasjonene i elva, noe som også resultatene fra båtfiske viste. Både strandnært fiske og båtfiske viser at tettheten av laksunger er lav i nedre del av elva. Selv om det ble fanget en del laksunger på enkelte av båtfiske-stasjonene langt nede i elva, ble fangstene i hovedsak tatt helt inne ved land, og bekrefter at fisketettheten ute i elva der tilgangen på skjul er lav er marginal. Den gjennomsnittlige tettheten av laksunger for hele elva har økt jevnt de siste fire årene, men er fortsatt relativt lav. Selv om tettheten av ørretunger var om lag 50 % av laksetettheten, har det ikke tidligere blitt registrert like høye tettheter av ørretunger.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg