Sammendrag

Høsten 2016 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i henhold til Norsk standard (NS9456:2015) i 12 elver i Troms og 29 elver/vassdrag i Nordland. Gytebestandsmålet (GBM) ble dokumentert oppnådd i 4 av 11 elver (36 %) i Troms og i 14 av 28 elver (50 %) i Nordland der GBM er fastsatt. I tillegg ble gytebestandsmålet trolig oppnådd i to elver i Troms og en i Nordland gjennom muligheten for at noe laks oppholdt seg i deler av vassdragene som ikke ble undersøkt. I Troms ble dessuten beregningene av gytebestand påvirket av noe sein gjennomføring av drivtelling og at noe gytefisk trolig hadde forlatt elvene. For to elver, en i hvert fylke, er det ikke beregnet gytebestandsmål. Laksetettheten ble ansett som god/høy i begge elvene. Svak status for flere elver i Nordland forsterkes gjennom at det heller ikke fanges laks i elvene (ikke åpnet for fiske etter laks).

En sammenstilling av registreringer fra alle elver som er undersøkt ved drivtelling i perioden 2012-2016 viser at siste år var et spesielt godt storlaks-år, og at andel mellomlaks også var høy sammenlignet med øvrige år.

Registreringene av rømt oppdrettslaks viste at gjennomsnittet i elvene i Troms var 4,9 % målt i totalbestanden av villaks i hver elv. I Nordland var gjennomsnittet i elvene 2,2 %. En alternativ beregning av innslaget av rømt oppdrettslaks i gytebestandene, basert på biomasse i stedet for på antall fisk, viste imidlertid at gjennomsnittlig innslag var 7,5 % i Troms og 6,1 % i Nordland. Gjennom et rettet uttak av oppdrettslaks ble gjennomsnittlig innslag (basert på antall fisk) redusert til 1,6 % i Troms og 1,7 % i Nordland. I Troms ble antall elver der innslaget av oppdrettslaks i gytebestandene lå over tiltaksgrensen på 4 %, og hvor det var planlagt utfisking, redusert fra fem til en ved harpunering av oppdrettslaksene. I to elver i Troms forble innslaget at oppdrettslaks høyere enn tiltaksgrensen på grunn av at det ikke var planlagt tiltak i elvene. Også i Nordland ble antall elver der innslaget av oppdrettslaks i gytebestandene lå over tiltaksgrensen på 4 %, og hvor det var planlagt utfisking, redusert fra fem til ei ved harpunering av oppdrettslaksene. I Nordland forble innslaget at oppdrettslaks høyere enn tiltaksgrensen i fem elver på grunn av at det ikke var planlagt tiltak i elvene.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Sondre Bjørnbet / Vidar Bentsen / Anders Lamberg