Sammendrag

Høsten 2015 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i 8 elver i Troms og 22 elver/vassdrag i Nordland. Gytebestandsmålet (GBM) ble dokumentert oppnådd i 3 av 8 elver i Troms og 11 av 21 elver i Nordland der GBM er fastsatt. I tillegg ble gytebestandsmålet trolig oppnådd i en elv i Troms og tre i Nordland der måloppnåelsen var høyere enn 90 %. I Nordland var det i tillegg en elv uten oppgitt GBM, der laksetettheten ble ansett som god/høy. Flere elver i Nordland der måloppnåelsen var høyere enn 100 % hadde imidlertid ikke et høstbart overskudd siden måloppnåelsen var sikret gjennom forbud mot fiske etter laks.

Registreringene av rømt oppdrettslaks viste at gjennomsnittet mellom elvene i Troms var 7 % målt i totalbestanden av villaks i hver elv. I Nordland var gjennomsnittet mellom elvene 2,2 %. Gjennom et rettet uttak av oppdrettslaks ble imidlertid gjennomsnittlig innslag redusert til 3,4 % i Troms og 0,9 % i Nordland. I Troms ble antall elver med innslag av oppdrettslaks som lå over tiltaksgrensen på 4 % redusert fra tre til to, mens uttaket i elvene i Nordland bidro til at alle seks elvene med for høyt innslag ble tatt ned under tiltaksgrensen.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Sondre Bjørnbet / Anders Lamberg