Sammendrag

Høsten 2014 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i ni elver/vassdrag i Troms. Gytebestandsmålet (GBM) ble dokumentert oppnådd i fem av elvene (Kvænangselva, Nordkjoselva, Lakselva-Aursfjord, Lyselva og Skøelva). I de øvrige elvene varierte oppnåelsen av GBM fra 35 % til 71 %. I Salangsvassdraget ga ikke drivtellingen grunnlag for å vurdere måloppnåelse i og med at kun en liten del av vassdraget ble undersøkt. Innslaget av rømt oppdrettslaks var lavere i 2014 (7 %) enn i 2013 (11 %), men gjennomsnittlig antall oppdrettslaks per elv var relativt uforandra. Nedgangen i andel oppdrettslaks hadde dermed trolig sammenheng med økt oppvandring av vill-laks til elvene, og ikke redusert innsig av oppdrettslaks. Forsøk med utskyting (harpunering) av oppdrettslaks viste at dette kan være et svært effektivt virkemiddel for å redusere de negative konsekvensene av lakserømninger

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Sondre Bjørnbet / Vemund Gjertsen