Sammendrag

Høsten 2013 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i 10 elver/vassdrag i Troms. Gytebestandsmålet (GBM) ble dokumentert oppnådd i to av elvene (Lakselva-Aursfjord og Skøelva). I de øvrige elvene varierte oppnåelsen av GBM fra 16 % til 71 %. Innslaget av rømt oppdrettslaks var høyere i 2013 enn tidligere år, og mens gjennomsnittet for alle elvene var 11 % hadde fire av elvene rundt 20 % oppdrettslaks. For Salangsvassdraget gir ikke drivtellingen grunnlag for å vurdere måloppnåelse i og med at nedre 13 km av vassdraget ikke ble undersøkt, og i Lyselva og Tømmerelva tilsa forholdene i elva under telling at antall gytefisk kan ha vært høyere enn registreringene tilsier.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen