Sammendrag

Høsten 2012 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i 9 elver/vassdrag i Troms. Gytebestandsmålet (GBM) ble dokumentert oppnådd i 5 av 9 elver der GBM er utarbeida. I tre av de øvrige elvene varierte oppnåelsen av GBM fra 25 % til 55 %. For Salangsvassdraget gir ikke drivtellingen grunnlag for å vurdere måloppnåelse i og med at nedre 13 km av vassdraget ikke ble undersøkt. I alle av de undersøkte elvene er det i tillegg til laks bestander av sjøørret, selv om bestandene må anses som tynne i i Ånderelva, Tennelvvassdraget og Skøelva. Sjørøye ble kun påvist i Kvænangselva, samt med to individer i Ånderelva.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen