Sammendrag

Høsten 2011 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i 13 elver/vassdrag i Troms. Gytebestandsmålet ble kun dokumentert oppnådd i Kvænangselva, Skipsfjordelva, Lakselva (Aursfjord) og Skøelva. I tre elver/vassdrag (Grasmyrvassdraget, Rossfjordelva og Oksfjordvassdraget) vurderes det usikkert om all laks hadde posisjonert seg i elva og ikke fortsatt sto i innsjøen, og måloppnåelse anses som usikker. I fire av de resterende seks elvene/vassdragene var måloppnåelsen bare mellom 3 og 64 %. I Skibotnelva er det svært lite laks på grunn av infeksjonen av G. salaris og i Salangselva ble det ikke registrert laks ovenfor fisketrappene.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Sondre Bjørnbet