Sammendrag

Høsten 2010 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i 14 elver/vassdrag i Troms. Gytebestandsmålet ble kun dokumentert oppnådd i Kvænangselva og Skøelva. I Vardneselva og Ånderelva medførte langvarig høy vannføring til svært dårlig sikt gjennom nær hele oktober, og drivtellingene ga ikke grunnlag for vurdering av gytebestandenes størrelser. Også i Rensåvassdraget var sikten dårlig i store deler av oktober, og ved telling tidlig i november hadde trolig mye laks gått inn i innsjøen. Laksebestanden i Skibotnelva er infisert av Gyrodactulus salaris, og GBM kan derfor ikke forventes oppfylt i elva. I de øvrige 8 elvene varierte oppnåelsen av GBM fra 91 % til bare 19 %.

Med unntak for Skibotnelva og Spansdalselva, som begge hadde sjøørretbestander større enn 300 individer, var sjøørretbestandene stor sett mindre enn 60-80 individer. Imidlertid hadde Gullesfjordelva relativt god tetthet av sjøørret i forhold til elvestørrelsen. Sjørøyebestander ble kun påvist i Skibotnelva.

Våre arealberegninger av svømte elvestrekninger viser i de fleste elvene et forholdsvis stort avvik i forhold til arealgrunnlaget benytta ved beregning av GBM. Avviket kan indikere feil ved aralgrunnlaget for GBM, og vi påpeker betydningen dette kan ha for størrelsen på gytebestandsmålet og mulighetene for måloppnåelse.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen