Sammendrag

Høsten 2014 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i 22 elver/vassdrag i Nordland. Gytebestandsmålet (GBM) ble dokumentert oppnådd i 11 av 22 elver der GBM er fastsatt. I tillegg ble gytebestandsmålet trolig oppnådd i en elv til, mens 10 elver ikke oppfylte gytebestandsmålet. I 8 av disse elvene varierte oppnåelsen av GBM fra 19% til 80 %. I to av de undersøkte elvene/vassdragene var det ikke grunnlag for å vurder måloppnåelse. I seks av de undersøkte elvene er det i tillegg til laks betydelige bestander av sjøørret.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Sondre Bjørnbet / Anders Lamberg