Sammendrag

Høsten 2013 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i 22 elver/vassdrag i Nordland. Gytebestandsmålet (GBM) ble dokumentert oppnådd i 8 av 20 elver der GBM er fastsatt. I tillegg ble gytebestandsmålet trolig oppnådd i en elv til, mens tre elver nesten fikk oppfylt gytebestandsmålet. I to av de undersøkte elvene er det ikke fastsatt GBM. I de øvrige 8 elvene varierte oppnåelsen av GBM fra 79 % til bare 3 %. I seks av de undersøkte elvene er det i tillegg til laks betydelige bestander av sjøørret.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg