Sammendrag

Høsten 2011 ble forekomsten av laks og sjøørret registrert ved drivtelling i 19 elver/vassdrag i Nordland. Gytebestandsmålet (GBM) ble dokumentert oppnådd i 9 av 18 elver der GBM er utarbeida. I de øvrige 10 elvene varierte oppnåelsen av GBM fra 77 % til bare 9,5 %. Til sammen 11 elver ble oppsøkt og forsøkt telt, men men måte avbrytes på grunn av for dårlig sikt og/eller for høy vannføring. I seks av de undersøkte elvene er det i tillegg til laks betydelige bestander av sjøørret. Det påpekes viktigheten av å også ha fokus på utviklingen i disse bestandene i fremtiden, da forvaltninga av sjøørretbestander ikke uten videre drives etter mal fra lakseforvaltninga. Våre arealberegninger av svømte elvestrekninger viser i de fleste elvene et forholdsvis stort avvik i forhold til arealgrunnlaget benytta ved beregning av GBM. Avviket kan indikere feil ved aralgrunnlaget for GBM, og vi påpeker betydningen dette kan ha for størrelsen på GBM og mulighetene for måloppnåelse.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg