Sammendrag

Høsten 2018 gjennomførte vi kartlegging av innslaget av rømt oppdrettslaks og planla utfiskingstiltak i 25 elver, fra Møre og Romsdal i sør til Troms i nord. Oppdraget ble gitt av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). Vassdragene fordelte seg med fem i Troms, 12 i Nordland, fire i Trøndelag og fire i Møre og Romsdal.

Overvåkingen, i form av drivtelling og videoovervåking i fisketrapper viste at innslaget var høyere en tiltaksgrensene på 4 % eller 10 % i seks av vassdragene. Med unntak for en elv, Gjervalelva, ble enten innslaget senket under tiltaksgrensen på 4 % eller så ble all oppdrettslaks avlivet i disse elvene. Gjennom utfiskingstiltak i form av undervannsjakt, uttak i fisketrapper, stangfiske og garn/notfiske ble all observert rømt oppdrettslaks tatt ut i 8 av 22 elver med observasjoner/registreringer av rømt oppdrettslaks. I tre store eller mellomstore elver var beregnet innslag av rømt oppdrettslaks så lavt at planlagt utfiskingsaktivitet ikke ble gjennomført.

I to vassdrag, Salsvassdraget og Namsenvassdraget hadde vi ikke grunnlag for å beregne innslag, og i Hopsvassdraget ønsket ikke grunneierne noen form for undersøkelser eller tiltak. I de øvrige undersøkte elvene/vassdragene var innslaget av rømt oppdrettslaks, beregnet ut fra drivtelling og videoovervåking, fra 0 til 14,8 %, og gjennomsnittlig innslag var 3,1 %. Etter utfiskingstiltak ble gjennomsnittlig innslag beregnet til 1,1 %.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg