Sammendrag

Høsten 2019 gjennomførte vi kartlegging av innslaget av rømt oppdrettslaks og planla utfiskingstiltak i 17 elver, fra Møre og Romsdal til og med Nordland. Oppdraget ble gitt av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). Vassdragene fordelte seg med åtte i Nordland, fem i Trøndelag og fire i Møre og Romsdal.

Overvåkingen, i form av drivtelling, fiskefelle og videoovervåking i fisketrapper viste at innslaget var høyere en tiltaksgrensene på 4 % eller 10 % i fem av vassdragene. Med unntak for Gjervalelva og Ranaelva, ble enten innslaget senket under tiltaksgrensen på 4 % eller så ble all oppdrettslaks avlivet i disse elvene. Gjennom utfiskingstiltak i form av undervannsjakt, uttak i fisketrapper, stangfiske og garn/notfiske ble all observert rømt oppdrettslaks tatt ut i tre av elvene med observasjoner/registreringer av rømt oppdrettslaks. I Ranaelva, som er ei stor elv, var beregnet innslag av rømt oppdrettslaks så lavt at planlagt utfiskingsaktivitet ble redusert i omfang.

I to vassdrag, Salsvassdraget og Namsenvassdraget hadde vi ikke grunnlag for å beregne innslag. I de øvrige undersøkte elvene/vassdragene var innslaget av rømt oppdrettslaks, beregnet ut fra drivtelling og videoovervåking, fra 0 til 14,3 %, og gjennomsnittlig vektet innslag var 3,8 %. Etter utfiskingstiltak ble gjennomsnittlig innslag beregnet til 1,9 %.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Vemund Gjertsen / Vidar Bentsen / Anders Lamberg