Sammendrag

Høsten 2017 ble forekomsten av laks, sjøørret og sjørøye registrert ved drivtelling i henhold til Norsk standard (NS9456:2015) i 16 elver i Troms og 28 elver/vassdrag i Nordland. Gytebestandsmålet for laks (GBM) ble dokumentert oppnådd i 8 av 11 elver (73 %) i Troms og i 15 av 26 elver (58 %) i Nordland der GBM er fastsatt. I tillegg ble gytebestandsmålet trolig oppnådd i to elver i Troms og to i Nordland gjennom muligheten for at noe laks oppholdt seg i deler av vassdragene (innsjøene) som ikke ble undersøkt. For syv elver, fem i Troms og to i Nordland, er det ikke beregnet gytebestandsmål. Laksetettheten ble ansett som god/høy i To av disse elvene i Troms (Baddernelva og Tennevikelva) og den ene i Nordland (Mørsvikelva). Svak status for flere elver i Nordland forsterkes gjennom at det heller ikke fanges laks i elvene (ikke åpnet for fiske etter laks).

En sammenstilling av registreringer fra alle elver som er undersøkt ved drivtelling i perioden 2012-2017, i kombinasjon med den rapporterte fangsten fra hver elv, viser at 2017 år var et spesielt middels godt mellom- og storlaks-år.

Registreringene av rømt oppdrettslaks viste at gjennomsnittet i elvene i Troms var 3,0 % målt i totalbestanden av villaks i hver elv. I Nordland var gjennomsnittet i elvene 2,7 %. En alternativ beregning av innslaget av rømt oppdrettslaks i gytebestandene, basert på biomasse i stedet for på antall fisk, viste imidlertid at gjennomsnittlig innslag var 5,3 % i Troms og 4,3 % i Nordland. Gjennom et rettet uttak av oppdrettslaks ble gjennomsnittlig innslag (basert på antall fisk) redusert til 0,3 % i begge fylkene. Ingen av de undersøkte elvene i Troms eller Nordland hadde innslag høyere enn tiltaksgrensen på 4 % etter det rettede uttaket. Etter tiltak ble det ikke observert rømt oppdrettslaks i 69 % av Troms-elvene og i 64 % av Nordlandselvene, og gjennomsnittlig innslag i de elvene der det sto oppdrettslaks igjen på elva eter tiltak var 1,1 % i Troms og 0,8 % i Nordland. Gjennom oppdrag fra Fiskeridirektoratet og OURO-ordningen (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) var det planlagt uttak i alle elvene som ble undersøkt i 2017, men i seks elver (en i Troms og fem i Nordland) ble det ikke uttak satt i verk basert på at beregnet innslag av oppdrettslaks var lavt og at tiltak i disse elvene ville krevd uforholdsmessig stor ressursbruk. I elvene som det ble utført tiltak ble 84 % av den observerte oppdrettslaksen avlivet.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg / Vemund Gjertsen / Sondre Bjørnbet / Vidar Bentsen