Sammendrag

Høsten 2017 gjennomførte vi kartlegging av innslaget av rømt oppdrettslaks og planla utfiskingstiltak i 20 elver, fra Møre og Romsdal i sør til Troms i nord. Oppdraget ble gitt av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO). Vassdragene fordelte seg med fem i Troms, syv i Nordland, fire i Trøndelag og fire i Møre og Romsdal.

Overvåkingen, i form av drivtelling og videoovervåking i fisketrapper viste at innslaget var høyere en tiltaksgrensene på 4 % eller 10 % i seks av vassdragene. Gjennom utfiskingstiltak i form av undervannsjakt, uttak i fisketrapper, stangfiske og garn/notfiske ble all observert rømt oppdrettslaks tatt ut i fire av disse elvene. Innslaget ble beregnet til 2,2 % etter de gjennomførte utfiskingstiltakene ett av vassdragene og i det siste vassdraget (Namsen) var innslaget rett over tiltaksgrensen (4,1 %) etter tiltak.

I tre av vassdragene hadde vi ikke opplysninger til å beregne innslag hverken før eller etter tiltak. I de 11 øvrige undersøkte elvene/vassdragene var innslaget av rømt oppdrettslaks, beregnet ut fra drivtelling og videoovervåking, fra 0 til 3,9 %. Utfiskingstiltak ble gjennomført i 9 av disse elvene, men kun i to av elvene ble all observert oppdrettslaks tatt ut.

Forfattere

Øyvind Kanstad-Hanssen / Anders Lamberg