Sammendrag

Oppvandring av laks og sjøørret i Stordalselva er overvåket med videosystemer i fisketrappene i Støvelfossen og Årbogfossen i årene 2005 og 2011 til 2016. Data fra oppvandringen registrert i Støvelfossen som ligger ca. 1,2 km fra munningen, sammen med fangststatistikk for disse 1,2 km av elva nedenfor fossen, gir et robust estimat av innsiget av laks og sjøørret til vassdraget. Innsigstallene minus fangst gir videre tall på antall gytefisk og, for laks, kjønnsfordeling i gytebestanden.

Registreringene viser at gytebestanden av laks øker, som et resultat av redusert beskatning. Den reduserte beskatningen fører både direkte til at det står mer laks igjen på gyteplassene den samme fangstsesongen, men det antas også at det som en konsekvens av større gytebestand, kommer flere flergangsgytere tilbake sesongene etterpå. Andelen mellom- og storlaks er økende trolig nettopp på grunn av større andel flergangsgytere. Det totale resultatet er økt gytebiomasse av hunnlaks til et nivå over fastsatt GBM for vassdraget. Om dette fører til økt «smoltproduksjon» og høyere innsig, får vi svar på først fra 2019 og utover. Dette forutsetter imidlertid at sjøoverlevelsen er stabil.

Innsiget av sjøørret har økt kraftig fra 2005 og fram til 2016. En stor del av denne fisken er umodne individer som har vinteropphold i Stordalsvatnet og kan stamme fra flere vassdrag i nærheten av Stordalsvassdraget. Høstbart overskudd for det totale innsiget av sjøørret er trolig under 800 individer.

Forfattere

Anders Lamberg / Vemund Gjertsen