Sammendrag

Videoovervåking av oppvandrende sjøørret og laks ved lokaliteten «Kalkmølla» ved Franzefoss i Sandvikselva, ca. 4,1 km oppe i vassdraget, har foregått siden 2011. I de to første årene ble metoden videreutviklet for å takle de krevende sikt- og vannføringsforholdene i elva. Det er først fra 2013 at det foreligger registreringer som har tilfredsstillende dekningsgrad for å overvåke bestandene.

I 2016 passerte totalt 1828 individer registreringslokaliteten fram til slutten av september. Av disse var 168 laks og 1660 sjøørret, noe som er langt lavere enn de tre foregående årene. Sannsynligvis er årsaken til det lave antallet at vannføringen var lav i hele september og oktober, da fisken vanligvis har sin hovedoppvandring. Det er trolig at en stor andel laks og sjøørret har stått og ventet nedenfor trappa til vannføringen økte i november, og vandret opp etter at videoovervåkingen var avsluttet.

Forfattere

Rita Strand / Anders Lamberg