Rita Strand / Vemund Gjertsen / Anders Lamberg

For å skaffe bedre grunnlag for forvaltning av bestandene av sjøørret og laks i Salvassdraget i Trøndelag ble det satt i gang et videoovervåkingsprosjekt øverst i utløpselva fra Salvatnet, Moelva, i 2008. Videoovervåkingen er videreført i årene etter 2008. Den årlige overvåkingen har dannet grunnlaget for å beregne størrelsen på gytebestandene, beskatningsrate og andel rømt oppdrettslaks. I de siste 20 årene har Salvassdraget årlig vært et av vassdragene i Norge med høyest antall registrerte oppdrettslaks. Hvert år blir det derfor gjennomført flere typer tiltak for å ta ut så mange oppdrettslaks som mulig. Gjennom videoovervåkingsprosjektet kan effekten av tiltakene evalueres.