Sammendrag

I fisketrappa i Fossen i Jørpelandselva er det benyttet et videosystem for å registrere oppvandrende laks og sjøørret i årene 2013 til 2016. I 2016 ble det registrert 263 oppvandrende laks. Totalt innsig av laks til elva ble beregnet til å være 358 individer samme år. Dette er det høyeste innsiget målt på 15 år. Gytebestanden ble beregnet til 227 individer hvorav 124 var hunnlaks. Dette gir en totalvekt av hunnlaks på 525,6 kg mens GBM er beregnet til 111 kg.

Det ble ikke registrert oppdrettslaks i trappa, men ett individ ble observert nedenfor fisketrappa under gytefisktelling i november. Andelen oppdrettslaks i 2016 var 0,3 % og er dermed den laveste registrert så lenge det har vært registreringer i elva. Høyeste registrerte andel oppdrettslaks har vært 25,0 % i 2001.

Antall sjøørret både i tellinger og fangst var svært lavt i Jørpelandselva i perioden fra 2001 til 2010. I 2010 ble den fredet, og etter dette har bestanden økt. Totalt antall sjøørret i fisketrappa har variert mellom 102 og 392 i årene 2013 til 2016. Drivtellinger utført i årene 2011 til 2014 viste at det var en kraftig økning i antall umodne individer. I de siste årene har antall større sjøørret også begynt å øke.

Det er gjennomført ulike tiltak for å rette på menneskeskapte påvirkninger på bestandene av laks og sjøørret i vassdraget. Kalking, utsettinger, bygging av fisketrapp, utlegging av gytegrus og etablering av minstevannføring er de viktigste tiltakene. Effekten av disse tiltakene har vært vanskelig å skille fra hverandre. Kalking pågår fortsatt, utsettinger opphørte i 2008, og fisketrappa var velfungerende først i 2012. Dette gjør i sum at en først kan måle effekter på innsiget av laks og sjøørret i årene som kommer. En slik måling av effekt kan kun gjøres presist nok ved totaltelling av bestanden. Beregning av antall fisk i innsiget krever at fangststatistikken er nøyaktig og skiller mellom laks og sjøørret fanget nedenfor fisketrappa og ovenfor, samt videoovervåking i trappa og gytefisktelling nedenfor.

Forfattere

Anders Lamberg / Trond Kvitvær