Rita Strand/ Anders Lamberg /Vemund Gjertsen

Oppvandring av laks og sjøørret i fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord har blitt registrert ved hjelp av et videosystem i tolv år, fra 2005 til og med 2017. I 2017 ble det registrert 1931 villaks som passerte fisketrappa. Dette er det nest høyeste antallet i overvåkingsperioden. Total fangst (avlivet fisk) i Gaula var 313 laks. Av disse ble 189 tatt ut nedenfor Osfossen og videolokaliteten. Dette gir et totalt innsig på 2120 laks og en beskatningsrate på 14,8 % for hele vassdraget. Beskatningsraten var høyest for smålaks (20,4 %) og lavere for mellomlaks (13,6) og for storlaks (15,3 %). Det ble beregnet at gytebestanden av laks i 2017 bestod av 6 473 kg hunnlaks, noe som er langt over gytebestandsmålet for vassdraget (1443 kg).