Sammendrag

Oppvandring av laks og sjøørret i fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord har blitt registrert ved hjelp av et videosystem i tolv år, fra 2005 til og med 2016. I 2016 ble det registrert 2740 villaks som passerte fisketrappa. Dette er det høyeste antallet i overvåkingsperioden. Total fangst (avlivet fisk) i Gaula var 306 laks. Av disse ble 238 tatt ut nedenfor Osfossen og videolokaliteten. Dette gir et totalt innsig på 2978 laks og en beskatningsrate på 10,3 % for hele vassdraget. Beskatningsraten var høyest for smålaks (20,7 %) og lave for mellomlaks (8,7) og for storlaks (3,6 %). Det ble beregnet at gytebestanden av laks i 2016 bestod av 8 249 kg hunnlaks, noe som er langt over gytebestandsmålet for vassdraget (1443 kg).

Oppvandringen har hovedsakelig foregått i juli måned i årene 2005-2014, og det gjorde den også i 2016. I 2015 var det derimot en kald, sen vår og laksen vandret nesten en måned senere enn det som er vanlig i Gaula.

Totalt innsig av sjøørret til vassdraget var 892 individer. Et uttak på totalt 22 sjøørret ga en beskatningsrate på 1,7 %. Oppvandringen av sjøørret starter tidligere enn laksen og foregår jevnt hele sesongen.

Forfattere

Anders Lamberg / Rita Strand / Vemund Gjertsen