Rita Strand / Maria Berdal /Anders Lamberg

I 2016 og 2017 ble fiskevandringen over betongrenna i terskelen videoovervåket med ett, og i perioder to, undervannskamera og ett kamera montert over vann. Videoovervåking av fisketrappa i Brattfossen, som ligger 3,2 km lenger nede i vassdraget, ble brukt som mål på hvor mange fisk som var tilgjengelig for oppvandring over terskelen. Drivtellinger utført i vassdraget ovenfor terskelen i årene 2008 til 2011, viste at det var en gytebestand på mellom 20 og 47 laks her.