Rita Strand / Anders Lamberg

I 2017 ble det registrert 961 villaks som passerte fisketrappa i Hovefossen, og det ble fanget 94 laks ovenfor fossen, hvorav 33 (35,1 %) ble gjenutsatt. Oversikten for årene fra 2004 – 2017 viser at beskatningsraten ovenfor Hovefossen (avlivet laks) har gått ned, samtidig som innsiget til dette området har økt. I 2017 var imidlertid innsiget vesentlig lavere enn gjennomsnittet i perioden. I de samme årene har gytebestanden i vassdraget også økt. Gytebestanden besto i 2017 av 900 villaks, på tross av et relativt beskjedent innsig. Gytebestandsmålet har vært oppfylt de siste årene.