Sammendrag

Fisketrappa i Berrefossen i Øyensåa, ei sideelv av Årgårdsvassdraget, har vært overvåket med et videosystem siden 1997. Denne rapporten presenterer resultatene fra oppvandringen av laks og sjøørret i fisketrappa i 2016.

Videosystemet ble satt i drift i forbindelse med åpning av fisketrappa i Berrefossen den 23. mai, og ble tatt ned den 10. oktober. Systemet var i drift i hele overvåkningsperioden uten driftsavbrudd. Triggfunksjonen på fisketelleren gikk i stykker 12. august. Etter denne dato ble kontinuerlig videoopptak (time-laps) gjennomgått. Vannføringen i vassdraget var i juni og juli svært lav, noe som kan ha påvirket oppvandringen gjennom fisketrappen, og fangstene av laks i vassdraget, spesielt nedenfor fisketelleren.

Totalt ble det registrert 1755 villaks, 1 oppdrettslaks (0,06 %) og 86 sjøørret i 2016. Den første laksen passerte 25. mai mens henholdsvis 25 %, 50 % og 75 % av laksen hadde vandret opp 5. juli, 18. juli og 5. august. Oppvandringen var lav i første halvdel av oppvandringssesongen, men høyere vannføring i august gjorde at oppvandringen ble avsluttet tidligere enn foregående år.

Det var mulig å registrere kroppslengden av laks fra bilder av 1744 individer. Av disse var 75,9 % smålaks (≤ 65 cm), 22,2 % mellomlaks (65 – 85 cm) og 1,9 % storlaks (> 85 cm). Det var mulig å skille mellom hunn- og hannlaks fra bilder av 1549 individer. For smålaks var andelen hunnlaks 45 %, for mellomlaks 77,3 % og for storlaks 58,6 %.

Det ble fanget og avlivet 538 laks ovenfor Berrefossen i 2016. Beskatningsraten på laksen som passerte Berrefossen var på 30,7 %. Totalt ble det fanget og avlivet 1249 laks i hele Årgårdsvassdraget. Gytebestandsmålet for Øyensåa ble nådd med mer enn 157 % i 2016.

Forfattere

Vemund Gjertsen / Anders Lamberg