Sammendrag

På forespørsel fra Sør-Varanger jeger og fiskerforening (SVJFF) gjennomførte Skandinavisk naturovervåking drivtelling av gytefisk i Grense Jakobselv, Karpelva og Klokkerelva i september 2016. Høy vannføring og redusert sikt i vannet i perioden august til oktober førte til at det kun ble gjennomført tilfredsstillende telling i Grense Jakobselv. Nesten hele lakseførende strekning i Karpelva og Klokkerelva ble også undersøkt ved drivtelling denne høsten, men sterkt redusert sikt gjør at bare en liten del av fisken kunne registreres. I Munkelva, som også var en del av den planlagte overvåkingen i 2016, ble det ikke forsøkt med drivtelling fordi forholdene der var dårligere enn i de andre elvene.

I Grense Jakobselv ble det registrert totalt 513 villaks og 14 oppdrettslaks (2,7 %). I tillegg ble det registrert 13 sjøørreter. Villaksen fordelte seg mellom størrelsesklassene små-, mellom- og storlaks med henholdsvis 44,6 %, 39,8 % og 15,6 %. Det ble beregnet en gytebiomasse på 1077,1 kg hunnlaks i 2016, noe som er 165 % av fastsatt gytebestandsmål.

I Karpelva og Klokkerelva ble det registrert henholdsvis 76 og 78 villaks (ingen oppdrettslaks). Dårlig sikt førte til at bare en liten andel av fisken ble observert. I Karpelva ble det observert laks i utløpet av Evavatnet, som er helt øverst i det som regnes som lakseførende strekning. I Klokkerelva har tidligere tellinger vist at lakseførende strekning er nesten dobbelt så lang som det som er offisielt kjent. Dette ble bekreftet av drivtellingene i 2016.

Drivtelling som metode for overvåking av bestandene i elvene i Sør-Varanger, kan fungere tilfredsstillende under forhold med normal vannføring og lite nedbør.

Forfattere

Anders Lamberg / Øyvind Kanstad-Hanssen / Sondre Bjørnbet / Vemund Gjertsen