Sammendrag

Det er gjennomført drivtelling av laks og sjøørret i Homla i Malvik kommune i årene 2014 til og med 2017. Målet med undersøkelsene har vært å overvåke bestandsutviklingen for laks og sjøørret i en periode der elva ikke er åpnet for fiske og det følgelig ikke foreligger fangststatistikk. Selv om man har fangststatistikk fra en elv, er det fremdeles vanskelig å benytte denne statistikken til å vurdere bestandsutvikling fordi beskatningsraten er ukjent uten at innsiget overvåkes med drivtelling eller videosystemer.

Den 3. oktober i 2017 ble det registrert 236 villaks under drivtelling i Homla. Dette er flere laks enn det ble registrert i 2014, 2015 og 2016 der totaltallet var henholdsvis 91, 194 og 82. I 2017 ble gytebestandsmålet (GBM) nådd med en beregnet totalvekt på 305 kg hunnlaks, mens GBM er ca. 250 kg.

Fordelingen av gytelaks i Homla er forskjøvet mot de øvre delene av elva, der de fleste av de observerte gytelaksene blir registrert i de øverste to km av vassdraget. Kun 17 % av all gytelaks blir registrert på de nederste 3,2 km (63 % av total elvestrekning). Det er ikke kjent om dette påvirker det totale antallet smolt som vandrer ut fra vassdraget, men det er sannsynlig at det kan være gunstig å ha en jevnere fordeling av gytelaks. Det er heller ikke kjent om det kan være fysiske eller kjemiske forhold i elva som fører til den skjeve fordelingen.

Under drivtellingene blir det registrert svært få sjøørreter uansett år. Det eksisterer ikke noe forventningstall for hvor mange sjøørreter som skal vokse opp i Homla, men dagens lave bestand tåler ikke beskatning, hverken i elva eller i sjøen utenfor.

Forfatter

Anders Lamberg