Sammendrag

Det er gjennomført gytefisktelling av laks og sjøørret på tre referansestrekninger i Gaula i alle årene fra 2013 til og med 2017 (i 2013 ble kun to av de tre strekningene undersøkt). De tre referansestrekningene utgjør til sammen 33,7 km (19,5 %) av Gaulas totalt 173 km lakseførende strekning.

Samlet antall registrerte villaks på de tre referansestrekningene har variert mellom 709 og 1648, med høyest antall i 2017. Antall smålaks varierte mest over år, fra 125 – 590 registrerte individer, mens tilsvarende tall for mellom- og storlaks var henholdsvis 249 – 587 og 311 – 569.

Total beregnet gytebiomasse av hunnlaks har variert fra 2232 til 4644 kg. Storlakshunnene bidrar med 65 % at totalvekten i gjennomsnitt over fem år. Dette er dobbelt så mye som bidraget fra mellomlakshunnene (32 %, mens smålakshunnene bidrar med 2 %.

Det har vært en økning i antall laks og total gytebiomasse av hunnlaks gjennom perioden fra 2013 til og med 2017.

I de siste fem årene er det registrert mellom 498 og 2216 sjøørreter årlig. Av disse utgjør kjønnsmodne sjøørret fra 124 til 294 individer. Det ble registrert færrest sjøørreter på den øverste referansestrekningen (1,1 % i gjennomsnitt over alle år) og mest på den nederste strekningen (90,2 %). Antall kjønnsmodne gytefisk er svært lavt i forhold til undersøkt areal.

Forfattere

Anders Lamberg / Vemund Gjertsen / Sondre Bjørnbet / Øyvind Kanstad Hanssen